دانلود word استفاده از پليمر در پوشش دار کردن بذر چغندرقند

لینک دانلود

دانلود word استفاده از پليمر در پوشش دار کردن بذر چغندرقند دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word استفاده از پليمر در پوشش دار کردن بذر چغندرقند کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word استفاده از پليمر در پوشش دار کردن بذر چغندرقند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word استفاده از پليمر در پوشش دار کردن بذر چغندرقند :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله چغندرقند

تعداد صفحات :13

این تحقیق با هدف تعیین تاثیر پلیمرسنتز شده داخلی روی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه بذر چغندرقند در آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه در موسسه تحقیقات چغندرقند در کرج طی سال های 91-1389 انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و نه تیمار شامل بذربدون پوشش (شاهد)، بذر پوشش دار با پلیمرخارجی و هفت مقدار پلیمر (دز) داخلی (بین 0.5 تا 3.5 گرم به ازای یک صد گرم بذر) اجرا شد. قوه نامیه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه در آزمایشگاه، بنیه بذر در گلخانه و درصد سبز و عملکرد کمی و کیفی محصول در مزرعه اندازه گیری شد. جهت تعیین تاثیر احتمالی پوشش بر زوال بذر و میزان جوانه زنی، در هفت نوبت و تاثیر در بنیه بذر در شش نوبت حداکثر تا 541 روز پس از پوشش دار شدن، نمونه برداری و بررسی شدند. نتایج حاکی از عدم وجود اختلاف معنی دار بین میانگین تیمارها از نظر میزان جوانه زنی بذر، درصد جوانه های غیرعادی در آزمایشگاه و بنیه بذر در گلخانه بود. تیمارهای مختلف پوشش پلیمری در سطح احتمال یک درصد بر وزن خشک ریشه چه و ساقه چه تاثیر معنی داری داشتند. بیشترین وزن خشک ریشه چه معادل 4.306 گرم مربوط به تیمار 0.5 گرم همراه با بذربدون پوشش معادل 3.741 گرم و بیشترین وزن خشک ساقه چه (1.584-2.463 گرم) مربوط به تیمارهای بذر بدون پوشش، پلیمر خارجی و پلیمر داخلی با نسبت های 0.5 تا یک گرم در 100 گرم بذر اختصاص داشت. روند زوالبذر نشان داد که پساز گذشت 141 روز از فرآوری بذر، میزان جوانه زنی کاهش و درصدجوانه های غیرعادی افزایش یافت، اختلافات هر دو مورد در سطح احتمال یکدرصد معنیدار بودند. تغییرات صفات مورد اندازه گیری، برای تیمارهای بذر بدون پوشش و بذر با پوشش پلیمری مشابه بود. تاثیر زمان بر بنیه بذر، در تیمارهای مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی داری نشان دادند و بیشترین بنیه (79.33-81.36 درصد) به تیمار پلیمر داخلی به میزان یک تا 1.5 گرم به ازای 100 گرم بذر اختصاص داشت. عدم تاثیر معنی دار تیمارها بر تراکم بوته پیش و پس از عملیات تنک و در زمان برداشت نشان داد که پوشش بذر تاثیری بر استقرار بوته در سطح مزرعه ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده از بخش مزرعه ای آزمایش در تیمارهای مختلف، پیشنهاد می شود که با استفاده از پلیمر داخلی به جای پلیمر خارجی، ضمن حفظ عملکرد محصول، می توان از خروج ارز جلوگیری کرده و هزینه کمتری نیز صرف نمود. با توجه به نتایج این مطالعه مشخص گردید که تیمار پلیمر داخلی به میزان یک تا 1.5 گرم به ازای 100 گرم بذر، جهت افزایش بنیه بذر در پروسه فرآوری نتیجه مطلوب دارد.
كلید واژه: پلیمر، پوشش بذر، چغندرقند، جوانه زنی، زوال بذر، یکنواختی

توضیحات بیشتر