دانلود word تاثير آموزش والدين بر آگاهي، نگرش و عملکرد آنان در شيردهي انحصاري تا چهار ماهگي: يک کارآزمايي باليني تصادفي شده

لینک دانلود

 دانلود word تاثير آموزش والدين بر آگاهي، نگرش و عملکرد آنان در شيردهي انحصاري تا چهار ماهگي: يک کارآزمايي باليني تصادفي شده دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير آموزش والدين بر آگاهي، نگرش و عملکرد آنان در شيردهي انحصاري تا چهار ماهگي: يک کارآزمايي باليني تصادفي شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير آموزش والدين بر آگاهي، نگرش و عملکرد آنان در شيردهي انحصاري تا چهار ماهگي: يک کارآزمايي باليني تصادفي شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير آموزش والدين بر آگاهي، نگرش و عملکرد آنان در شيردهي انحصاري تا چهار ماهگي: يک کارآزمايي باليني تصادفي شده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله زنان مامايي و نازايي ايران

تعداد صفحات :13

مقدمه: تغذیه نوزاد با شیر مادر، یکی از اولویت های بهداشت عمومی و بهترین شروع در زندگی هر کودک است. با در نظر گرفتن اهمیت دانش و نگرش والدین در مورد مزایای شیر مادر، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش پدران و مادران بر آگاهی، نگرش و عملکرد آنان در شیردهی تا چهار ماهگی انجام شد.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1394 بر روی 76 پدر و مادر دارای نوزاد 3 تا 5 روزه مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهید راست روش وابسته به مرکز بهداشت کرج جهت دریافت خدمات بهداشتی انجام شد. افراد به روش تصادفی در دو گروه شاهد یا مداخله قرار گرفتند. پرسشنامه مشخصات فردی و مامایی، آگاهی، نگرش و عملکرد توسط پدران و مادران تکمیل شد. مداخله آموزشی شامل دو جلسه 40 دقیقه ای به فاصله یک هفته، در زمان اولین مراجعه و یک هفته بعد از آن بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های تی مستقل، کای دو، من ویتنی و کوواریانس اندازه های تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: بین آگاهی، نگرش و عملکرد مادران و پدران دو گروه مداخله و شاهد در سه زمان قبل از مداخله آموزشی، یک هفته بعد و 4 ماه بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود داشت (p<0.001). بر اساس مقایسه میانگین ها، میانگین درصد نمره آگاهی، نگرش و عملکرد مادران و پدران در گروه مداخله افزایش یافته بود.نتیجه گیری: آموزش، تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد، آگاهی و نگرش در میان پدران و مادران در مورد نحوه تغذیه کودک با شیر مادر دارد، لذا استفاده از برنامه های آموزشی به منظور یاددهی شیردهی به والدین می تواند در رشد و سلامت نوزاد تاثیر زیادی داشته باشد.
كلید واژه: آگاهی، آموزش، تغذیه انحصاری با شیر مادر، عملکرد، نگرش، والدین

توضیحات بیشتر