دانلود word بررسي سازگاري با درد زايمان بر اساس باورهاي غير منطقي در دوران بارداري

لینک دانلود

 دانلود word بررسي سازگاري با درد زايمان بر اساس باورهاي غير منطقي در دوران بارداري دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي سازگاري با درد زايمان بر اساس باورهاي غير منطقي در دوران بارداري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي سازگاري با درد زايمان بر اساس باورهاي غير منطقي در دوران بارداري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي سازگاري با درد زايمان بر اساس باورهاي غير منطقي در دوران بارداري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله زنان مامايي و نازايي ايران

تعداد صفحات :13

مقدمه: خودکارآمدی زایمان به باور فرد در توانایی اش برای استفاده از رفتارهای مقابله خاص در طی لیبر اشاره می کند. مطالعات نشان داده اند افراد در شرایطی که باورهای نادرست داشته باشند، از توانایی های خود استفاده کمتری می کنند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط انواع باورهای غیرمنطقی با خودکارآمدی زایمان انجام شد.روش کار: این مطالعه همبستگی- توصیفی در سال 1394 بر روی 702 زن باردار 39-35 هفته، بارداری سوم و کمتر کم خطر مراجعه کننده به مراکز و پایگاه های بهداشتی درمانی مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های اطلاعات فردی و مامایی، باورهای غیر منطقی جونز و خودکارآمدی زایمان بود. فرم انتخاب واحد پژوهش و پرسشنامه مشخصات فردی و مامایی توسط پژوهشگر، از طریق مصاحبه و اطلاعات ثبت شده در پرونده و پرسشنامه باورهای غیرمنطقی و خودکارآمدی زایمان توسط واحد پژوهش، در حضور پژوهشگر تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون خطی و مدل های خطی عمومی انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: بر اساس نتایج، میانگین نمره باورهای غیرمنطقی 357.7±34.8 و خودکارآمدی زایمان 439.2±99.2 بود. خودکارآمدی زایمان با باورهای غیرمنطقی بی مسوولیتی عاطفی و وابستگی، رابطه خطی مستقیم معنادار و با باور غیرمنطقی و انتظار بیش از حد از خود، رابطه خطی معکوس معنادار داشت (p<0.001).نتیجه گیری: باورهای غیر منطقی انتظار بیش از حد از خود، بی مسوولیتی عاطفی و وابستگی می توانند سازگاری با درد زایمان را در زنان باردار پیش بینی کنند.
كلید واژه: باور غیر منطقی، خودکارآمدی زایمان، زایمان

توضیحات بیشتر