دانلود word اثر تنش اکسيداتيو ناشي از سرب بر عملکرد، وضعيت آنتي اکسيداني و پاسخ هاي رفتاري جوجه هاي گوشتي

لینک دانلود

 دانلود word اثر تنش اکسيداتيو ناشي از سرب بر عملکرد، وضعيت آنتي اکسيداني و پاسخ هاي رفتاري جوجه هاي گوشتي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر تنش اکسيداتيو ناشي از سرب بر عملکرد، وضعيت آنتي اکسيداني و پاسخ هاي رفتاري جوجه هاي گوشتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر تنش اکسيداتيو ناشي از سرب بر عملکرد، وضعيت آنتي اکسيداني و پاسخ هاي رفتاري جوجه هاي گوشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر تنش اکسيداتيو ناشي از سرب بر عملکرد، وضعيت آنتي اکسيداني و پاسخ هاي رفتاري جوجه هاي گوشتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :12

زمینه مطالعه: تا به امروز، نمونه های بی شماری از اختلالات بیوشیمیایی، فیزیولوژیک و رفتاری ناشی از رویارویی با سرب در حیوانات گزارش شده است. از سوی دیگر، مکانیسمی که طی آن سرب موجب کاهش عملکرد پرندگان می گردد، آشکار نشده است. از اینرو، جهت بررسی این فرضیه که سرب با القای تنش اکسیداتیو و تغییر در وضعیت آنتی اکسیدانی و رفتار، بر عملکرد پرنده اثر می گذارد، این آزمایش طراحی شد.هدف: این آزمایش برای بررسی اثر تنش اکسیداتیو القا شده توسط سرب بر عملکرد، وضعیت آنتی اکسیدانی و رفتار جوجه های گوشتی انجام شد. روش کار: 80 قطعه جوجه گوشتی به طور تصادفی به دو تیمار آزمایشی با 4 تکرار (هر تکرار شامل 10 قطعه جوجه گوشتی) اختصاص یافت. جیره های آزمایشی شامل 1) جیره پایه بدون سرب (شاهد) و 2) جیره پایه حاوی 200mg سرب در کیلوگرم جیره. نتایج: نتایج آزمایش حاضر نشان می دهد، استفاده از سرب در کل دوره پرورش، افزایش وزن روزانه را نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری کاهش داد (p<0.01) و موجب افزایش معنی دار ضریب تبدیل خوراک جوجه های گوشتی شد (p<0.01). همچنین، پس از مصرف جیره آلوده با محرک تنش زا، مقدار مالون دی آلدهید و نسبت هتروفیل به لنفوسیت به طور معنی داری افزایش و فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز به طور معنی داری کاهش یافت (p³0.01). افزون بر این، استفاده از 200mg سرب در جیره موجب افزایش معنی دار وضعیت نشسته و رفتار تهاجمی و کاهش معنی دار رفتار تغذیه پرندگان شد (p<0.01). نتیجه گیری نهایی: نتایج این آزمایش نشان می دهد تنش اکسیداتیو ناشی از سرب موجب افزایش ضریب تبدیل خوراک و کاهش عملکرد پرنده می شود. از اینرو، مکانیسم پایه پیشنهادی برای بروز چنین پدیده ای این است که رویارویی با سرب از طریق اختلال در وضعیت آنتی اکسیدانی و رفتار تغذیه ای پرنده موجب کاهش عملکرد می شود.
كلید واژه: تنش اکسیداتیو، سرب، وضعیت آنتی اکسیدانی، رفتار، جوجه گوشتی

توضیحات بیشتر